Help us make Wikitongues better!
Dy Wymysiöejyn zȧjn kuma yn kłȧdyn

Video file downloads

Dropbox (.mp4)

Dy Wymysiöejyn zȧjn kuma yn kłȧdyn