Acholi

Acholi, Acoli, Acooli, Akoli, Atscholi, Dok Acoli, Gang, Lëbacoli, Log Acoli, Lwo, Lwoo, Shuli

Acholi resources

Videos

Dictionaries, phrase books, and other lexicons

There are no lexicons to display—yet. Submit a lexicon.

External resources

There are no resources to display—yet. Recommend a resource.